• Faculty of Dentistry
  • Main Office: +60379674800 | Clinical: +60379674818
logo
logo
Chin Kee Siong
Chua Sui Yeow
Khoo Soo Cheng
Khor Jin Sim
Kueh Yan Nee
Lee Chin Kung
Lee Khee Wee
Mohamed Ali Bin Mafuz Ali
Ng Luck Cheng
Oon Chong Huan
Paranjothy, K
Toh Teong Ghee
Wong Hee Deong
Yim Khai Sun
Yoong Kin Poon

Last Update: 31/12/2021